I.

 

Sdružení „JAPKO“, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „OZ“), považuje za spolek ve smyslu § 3045 OZ ve spojení s § 214 a násl.

 

II.

Název

 

Název „JAPKO“ se mění na JAPKO z.s.(dále jen „Spolek“).

Název Spolku znamená zejména „Jablonecké petánkové konsorcium“ nebo „Jablonecká petánková koalice“ či „Jablonečtí petánkoví kouzelníci“ a někdy také „Jablonecká petánková kopyta“ a občas i něco jiného.

III.

Sídlo

 

Adresa sídla Spolku je Pasecké náměstí 3358/2, 466 02 Jablonec nad Nisou.

IV.

Stanovy

 

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

 

V.

Cíle, poslání a principy Spolku

 

1.      Cílem Spolku je sdružovat členy se stejným sportovním i kulturním zájmem, zejména pak příznivce hry pétanque.

2.      Organizovat činnost pro své členy i příchozí, usilovat o rozšíření členské základny a o rozvoj pétanque v Jablonci nad Nisou a jeho blízkém i dalekém okolí.

3.      Propagovat pétanque, Spolek i město Jablonec a v této sportovní disciplíně se účastnit  a vyhrávat domácí, případně i zahraniční turnaje.

 

VI.

Hlavní činnost Spolku

 

1.      Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

2.      Hlavní činnost může být financována především, nikoli však pouze, z členských příspěvků dle čl. X. těchto stanov, z dědictví a odkazů, grantů, sponzorských darů, ze státních příspěvků, z příjmů z hlavní činnosti a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.

3.      Spolek provozuje a vykonává především následující hlavní činnosti:

·         Podporuje a organizuje místní soutěže v pétanque pořádané pod jeho jménem.

·         Reprezentuje město Jablonec nad Nisou na turnajích po celé České republice.

·         Šíří kolem sebe dobrou náladu.

VII.

Vedlejší činnost Spolku

 

1.      Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

 

VIII.

Členství

 

1.      Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

2.      Členem Spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

3.      Osoba se stává členem Spolku po rozhodnutí představenstva o přijetí její žádosti ke dni zaplacení členského příspěvku. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.

4.      Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

 

·         dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství představenstvu, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;

·         úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

·         vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. O vyloučení člena rozhoduje Valná hromada, na návrh představenstva nebo kteréhokoli člena Spolku, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání Spolku dle čl. V. těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov,

·         zánikem Spolku bez právního nástupce,

·         nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě a výši,

5.      Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

 

IX.

Práva a povinnosti člena

 

1.      Každý člen Spolku má právo:

 

·         podílet se na činnosti Spolku,

·         účastnit se jednání Valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích a to buď osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce,

·         být pravidelně informován o dění ve Spolku,

·         podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,

·         volit a být od 18-ti let volen do řídících a dalších orgánů Spolku,

·         žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. XI. Stanov,

·         vystoupit ze Spolku,

·         účastnit se jednání orgánů Spolku, které projednávají věc, která se ho osobně dotýká (kritika chování nebo určování úkolů),

 

2.      Každý člen Spolku má povinnost:

 

·         platit členské příspěvky ve výši a termínu stanoveném rozhodnutím Valné hromady,

·         chránit a zachovávat dobré jméno Spolku,

·         dodržovat stanovy Spolku,

·         aktivně se podílet na činnosti Spolku,

·         plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánu Spolku,

·         dodržovat pravidla hry a zásady Fair-play,

 

X.

Členské příspěvky

 

1.      Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Valná hromada

 

XI.

Seznam členů

 

1.      Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

 

                                   Fyzické osoby                        Právnické osoby

 

                                   Jméno a příjmení                    Název

                                   Bydliště                                 Sídlo

                                   Datum narození                      IČ

                                   Tel. č./ email                           Tel. č./ email

 

2.      Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Pravá ruka. Pravá ruka prezidenta provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Pravá ruka provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

 

3.      Pravá ruka prezidenta je povinna vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

 

4.      Seznam členů je neveřejný.

XII.

Orgány Spolku

 

1.      Organizační strukturu Spolku tvoří:

·         Valná hromada, jako nejvyšší orgán Spolku,

·         Prezident a jeho Pravá a Levá ruka, jako představenstvo Spolku,

·         v případě potřeby vytvoří Spolek další orgány a stanoví jejich pravomoce a funkční období.

 

2.      Funkční období Prezidenta a jeho Pravé a Levé ruky je pět let.

3.      Členství v představenstvu zaniká odstoupením a nebo odvoláním Valnou hromadou. V případě zániku členství v představenstvu z důvodu uplynutí funkčního období zůstává člen představenstva ve funkci do doby zvolení nového.

 

XIII.

Valná hromada

 

1.      Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.

 

2.      Do působnosti Valné hromady patří:

·         určit hlavní zaměření činností Spolku,

·         rozhodovat o změně stanov,

·         schvalovat výroční zprávu a zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období,

·         schvalovat návrh rozpočtu,

·         rozhodovat o vyloučení člena,

·         rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,

·         schvalovat výsledek hospodaření Spolku,

·         volit členy představenstva a případně dalších orgánů Spolku,

·         jmenovat likvidátora při zániku Spolku,

·         hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů,

·         rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku,

·         rozhodnout o přeměně Spolku.

 

3.      Valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

4.      Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Valná hromada. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Valné hromady. Nesvolá-li představenstvo zasedání mimořádné Valné hromady, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Valné hromady na náklady Spolku sám.

5.      Právo zúčastnit se Valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen (dle čl. IX.) mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku.

6.      Pozvánka na Valnou hromadu spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.

7.      Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení Valné hromady se přijímá většinou hlasů přítomných členů.

8.      Člen Spolku se může nechat zastupovat na Valné hromadě jiným členem Spolku na základě plné moci (nemusí být notářsky ověřená). Zastupování se nevztahuje na volbu orgánů Spolku konanou tajným hlasováním a na hlasování o změně stanov.

9.      Jednání Valné hromady řídí prezident nebo předseda Valné hromady, který je zvolen na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem, který byl obsažen v pozvánce.

10.  V případě změny stanov je k přijetí návrhu potřebná nadpoloviční většina všech členů Spolku.

11.  Prezident zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím Valná hromada pověřila. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

12.  Pokud se náhradního zasedání Valné hromady dle §257 OZ účastní méně než nadpoloviční většina všech členů, smí Valná hromada rozhodovat pouze o dobrovolném rozpuštění Spolku nebo jeho přeměně.

 

XIV.

Představenstvo

 

1.      Prezident a jeho Pravá a Levá ruka tvoří představenstvo, které je statutárním orgánem Spolku.

2.      Prezident a jeho ruce řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami, vnitřními směrnicemi Spolku a usneseními Valné hromady po celé své funkční období.

3.      Spolek zastupuje zpravidla prezident popřípadě jiný člen představenstva. Pro platnost smluv je nutný podpis alespoň dvou členů představenstva.

4.      Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnému usnesení představenstva je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

5.      Představenstvo odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, navrhuje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.

6.      Představenstvo vede a řídí práci Spolku v období mezi zasedáním Valné hromady, dohlíží na dodržování Stanov a pečuje o rozvoj Spolku.

7.       Členové představenstva jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a náležitou odborností.

8.      Do působnosti představenstva náleží:

·         svolávat Valnou hromadu,

·         předkládá podklady pro jednání Valné hromady,

·         přezkoumávat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci Spolku,

·         posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Valné hromadě,

·         dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku,

·         přijímat členy a podávat Valné hromadě návrh k jejich vyloučení,

·         rozhodovat o odkladu splatnosti příspěvku členům, a to maximálně o tři měsíce, pokud pro to existují závažné důvody,

·         působnost představenstva může být rozšířena usnesením Valné hromady, tak jak bude uvedeno v jejím zápise.

 

XV.

Majetek a hospodaření Spolku

 

1.      Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.

2.      Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.

3.      Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídá představenstvo  Spolku.

4.      Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

5.       O veškerých dispozicích (prodej, nákup, pronájem) s nemovitým majetkem rozhoduje Valná hromada. Představenstvo smí disponovat s bankovním účtem maximálně však do výše určené Valnou hromadou.

XVI.

Zánik a likvidace Spolku

 

1.      Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2.      Při zániku Spolku Valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví  soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.

3.      Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Valná hromada. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh dle pokynů Valné hromady, která původní návrh zamítla. Pokud nebude ani tento nový návrh schválen bude likvidační zůstatek nabídnut nejbližšímu Spolku s obdobným zájmem a posléze obci.

4.       Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

 

XVII.

Závěrečná ustanovení

 

1.      Znění těchto Stanov bylo schváleno Valnou hromadou konanou dne 9.2.2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 10.2.2016.

 

2.      Znění těchto stanov je účinné od 10.2.2016.